Welkom bij Stoverinck Lederwaren!
Stoverinck Lederwaren is gesloten van 22 juli tot 5 augustus 2024.

Algemene leveringsvoorwaarden


1. Afspraken

2Afbeeldingen en specificaties

3. Afleveren

4. Prijzen

5. Zichttermijn

6. Garantie

7. Privacy en veilig winkelen

8. Gegevensbeheer

9. Overeenkomst

10. Eigendomsrecht

11. Overmacht

12. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

1. Afspraken
Deze verkorte algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van Stoverinck Lederwaren B.V.                                          Tevens hebben wij bij de KvK te Arnhem onder nummer 2704 de uitgebreide versie van onze betalings-en leveringsvoorwaarden gedeponeerd welke op verzoek via Email toegestuurd kunnen worden.
Met het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering – en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.                                                            Stoverinck Lederwaren B.V. behoudt zich het recht voor haar levering – en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen of te updaten.                                                          Stoverinck Lederwaren B.V. garandeert dat het geleverde product zoveel mogelijk beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de vermelde specificaties.

2. Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website/webshop van Stoverinck Lederwaren B.V.  gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3. Afleveren
Onze artikelen worden geleverd door heel Nederland, Europa , en wereldwijd indien onverhoeds een artikel niet leverbaar is, wordt met u contact          opgenomen voor overleg.
De levertijd bedraagt voor Nederland globaal 4-5  werkdagen, volgend op de dag dat de betaling bij ons binnen is , voor Europa en wereldwijd gelden andere levertermijnen. Stoverinck Lederwaren B.V. zal de leveringstermijn vermelden indien deze afwijkt van de norm en via mail of telefonisch contact zoeken voor een passende oplossing. Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

4. Prijzen 

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding/ overeenkomst niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de                    grondstoffen leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert , of als de koper tussentijdse wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst verlangd.
Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid                          aanvaard.

Alle prijzen op de site zijn inclusief 21% BTW , of de in het land van verzendbestemming geldende BTW tarief.

5. Zichttermijn
U heeft een wettelijke zichttermijn van 14 werkdagen voor online aankopen. Na het verlopen van die termijn wordt de koop(overeenkomst) een feit.

Wij hanteren duidelijke regels voor de wettelijke zichttermijn en het recht van retour.

  • Graag binnen 7 dagen na ontvangst een mail sturen naar: info@stoverincklederwaren.nl  met opgaaf van reden voor retour desnoods een foto bijvoegen.
  • Als u een artikel wilt retourneren , graag zorgvuldig verpakken zoveel mogelijk in de originele verpakking.
  • bijdragen aan de porto – vrachtkosten voor de retourzending tenzij anders overeengekomen.

Binnen 14 dagen zal de terugbetaling worden verricht.
Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product of de bestelling is gebruikt en door dit gebruik is beschadigd , wij adviseren dan ook om het product meteen na binnenkomst te inspecteren op evt. beschadigingen , daar foto’s van te maken en deze te sturen naar: info@stoverincklederwaren.nl.                        De gemaakte kosten voor de retourzending worden verrekend met de terugbetaling.

6. Garantie 
Stoverinck Lederwaren B.V. garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmede in voor de garantie van het aan u geleverde product.
Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel – of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd. Evenzo vervalt de garantie indien goederen op foutieve wijze zijn gebruikt of behandeld. Schade aan goederen, toegebracht door onoordeelkundig/nalatig handelen worden door Stoverinck Lederwaren B.V. niet voor vergoeding in behandeling genomen.

7. Privacy en Veilig winkelen
Om uw gegevens te beschermen hanteren wij een privacy – code. Uw gegevens worden niet verkocht of weggegeven aan derden en worden slechts gebruikt om de bestelde goederen te leveren.
Als u via Stoverinck Lederwaren en Stoverincklederwaren.nl koopt, koopt u veilig en vertrouwd. Wij zorgen voor absolute privacy.

8. Gegevensbeheer
Als u een bestelling plaatst bij Stoverinck Lederwaren B.V. of op onze webshop Stoverincklederwaren.nl dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Stoverinck Lederwaren B.V. wij houden ons aan de Wet Persoonsregistraties en zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden.
Stoverinck Lederwaren B.V. respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
Stoverinck Lederwaren B.V heeft soms nieuwsbrieven en speciale aanbiedingen en maken hiervoor gebruik van een mailinglijst. Als u deze niet op prijs stelt en niet wilt ontvangen kunt u dat kenbaar maken door een afmelding te sturen naar: info@stoverincklederwaren.nl

9. Overeenkomst
Een overeenkomst tussen Stoverinck Lederwaren B.V. en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Stoverinck Lederwaren B.V. is bevestigd.
Stoverinck Lederwaren B.V.  behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

10. Eigendomsrecht

Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, op basis van de gesloten overeenkomst(en). Blijft de klant in gebreke dan behouden wij ons het recht voor om de artikelen terug te halen desnoods middels en deurwaardersexploot.      De kosten voor het inzetten van een deurwaarders traject zijn voor de klant.

11. Overmacht
Stoverinck Lederwaren B.V. is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, als mede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet door de bedrijfsvoering en voor het risico van Stoverinck Lederwaren B.V. behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Stoverinck Lederwaren B.V. Als mede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp – of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
Stoverinck Lederwaren B.V. behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Stoverinck Lederwaren B.V. gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Stoverinck Lederwaren B.V. en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zal de bevoegde rechter binnen het arrondissement Arnhem uitspraak doen.